สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตำบลกระจันเป็นพื้นที่เป็นลักษณะที่ราบลุ่มเป็นแอ่งกระทะ ตำบลกระจันมีพื้นที่ประมาณ 31.520 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 19,700  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.0 ของพื้นที่ทั้งหมดของอำเภอ (พื้นที่ทั้งอำเภอมี 630,290 ตารางกิโลเมตร) โดยมีแหล่งน้ำธรรมชาติ และพื้นที่เป็นระบบจัดรูปที่ดินมีระบบชลประทานเป็นคลองส่งน้ำผ่านทั่วทั้งตำบลจึงเหมาะแก่การเพาะปลูกและทำการเกษตรกรรม และมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่ผ่าน เช่น คลองคณฑี คลองยี่แส คลองจรเข้ คลองยายแก้ว คลองลาดน้ำเตียน  คลองลำทองแมวฯ นอกจากนั้นยังมีระบบคลองส่งน้ำจากการจัดรูปที่ดินทั่วทั้งตำบล

ข้อมูลหมู่บ้าน/ประชากร/ครัวเรือน/ มีรายละเอียดดังนี้

หมู่ ที่ บ้าน ชาย หญิง รวม จำนวนครัวเรือน
1 หนองอโศก-หัวพุทรา 546 575 1,121 316
2 กระจัน 427 440 867 199
3 ดอนยายเหม 390 428 818 182
4 ดอนพรม 382 419 801 219
5 ยางยี่แส 461 471 932 225
6 โพธิ์ล้อม-ดอนตาล 262 263 525 116
7 สองห้อง-ตาลเรียง 328 314 642 152
8 สะพานดำ-บางระดม 292 336 628 154
9 ดอนลานแฝก 314 343 657 157
10 ฟากลาด 129 152 281 67
  รวม 3,531 3,741 7,272 1,787

วิสัยทัศน์ (Vission)

                   “แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  มีธรรมชาติร่มรื่นสวยงามอย่างยั่งยืน  ตำบลน่าอยู่น่าอาศัยของคนทุกระดับ   เป็นเทศบาลที่ประชาชนภูมิใจ ที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น”

                                    

                พันธกิจ  (Missinon)

1. พัฒนาศักยภาพในการผลิตด้านการเกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอาชีพ

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

2. พัฒนาการศึกษาในทุกระดับสู่ความเป็นมาตรฐานสากล

3. พัฒนาการบริการสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

4. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ

5. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบเรียบร้อยและการอำนวยความยุติธรรม

แก่ประชาชน และเสริมสร้างสวัสดิการแก่ประชาชน

6. พัฒนาเสริมสร้างสุขภาพที่ดี แก่เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุผู้พิการ

7. อนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อม  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น