สภาพทั่วไปและที่ตั้งของตำบลกระจัน

เทศบาลตำบลกระจันอยู่ห่างที่ทำการอำเภออู่ทองไปทางทิศตะวันออก 4 กิโลเมตรโดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบล

ใกล้เคียงดังต่อไปนี้

                   ทิศเหนือ ติดต่อกับ                   ตำบลหนองโอ่ง , เจดีย์

                   ทิศใต้             ติดต่อกับ                   ตำบลยุ้งทะลาย

                   ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ                   ตำบลเจดีย์,ตำบลบ้านดอน

                   ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ                   ตำบลท้าวอู่ทอง,ตำบลอู่ทอง

ลักษณะพื้นที่และภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตำบลกระจันเป็นพื้นที่เป็นลักษณะที่ราบลุ่มเป็นแอ่งกระทะ ตำบลกระจันมีพื้นที่ประมาณ 31.520 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 19,700  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.0 ของพื้นที่ทั้งหมดของอำเภอ (พื้นที่ทั้งอำเภอมี 630,290 ตารางกิโลเมตร) โดยมีแหล่งน้ำธรรมชาติ และพื้นที่เป็นระบบจัดรูปที่ดินมีระบบชลประทานเป็นคลองส่งน้ำผ่านทั่วทั้งตำบลจึงเหมาะแก่การเพาะปลูกและทำการเกษตรกรรม และมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่ผ่าน เช่น คลองคณฑี คลองยี่แส คลองจรเข้ คลองยายแก้ว คลองลาดน้ำเตียน  คลองลำทองแมวฯ นอกจากนั้นยังมีระบบคลองส่งน้ำจากการจัดรูปที่ดินทั่วทั้งตำบล

ข้อมูลหมู่บ้าน/ประชากร/ครัวเรือน/ มีรายละเอียดดังนี้

 

หมู่ ที่ บ้าน ชาย หญิง รวม จำนวนครัวเรือน
1 หนองอโศก-หัวพุทรา 546 575 1,121 316
2 กระจัน 427 440 867 199
3 ดอนยายเหม 390 428 818 182
4 ดอนพรม 382 419 801 219
5 ยางยี่แส 461 471 932 225
6 โพธิ์ล้อม-ดอนตาล 262 263 525 116
7 สองห้อง-ตาลเรียง 328 314 642 152
8 สะพานดำ-บางระดม 292 336 628 154
9 ดอนลานแฝก 314 343 657 157
10 ฟากลาด 129 152 281 67
  รวม 3,531 3,741 7,272 1,787

 ข้อมูล  ณ เดือน มีนาคม  2557 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลกระจัน