สภาพทั่วไปและที่ตั้งของตำบลกระจัน

เทศบาลตำบลกระจันอยู่ห่างที่ทำการอำเภออู่ทองไปทางทิศตะวันออก 4 กิโลเมตรโดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบล

ใกล้เคียงดังต่อไปนี้

                   ทิศเหนือ ติดต่อกับ                   ตำบลหนองโอ่ง , เจดีย์

                   ทิศใต้             ติดต่อกับ                   ตำบลยุ้งทะลาย

                   ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ                   ตำบลเจดีย์,ตำบลบ้านดอน

                   ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ                   ตำบลท้าวอู่ทอง,ตำบลอู่ทอง

ลักษณะพื้นที่และภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตำบลกระจันเป็นพื้นที่เป็นลักษณะที่ราบลุ่มเป็นแอ่งกระทะ ตำบลกระจันมีพื้นที่ประมาณ 31.520 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 19,700  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.0 ของพื้นที่ทั้งหมดของอำเภอ (พื้นที่ทั้งอำเภอมี 630,290 ตารางกิโลเมตร) โดยมีแหล่งน้ำธรรมชาติ และพื้นที่เป็นระบบจัดรูปที่ดินมีระบบชลประทานเป็นคลองส่งน้ำผ่านทั่วทั้งตำบลจึงเหมาะแก่การเพาะปลูกและทำการเกษตรกรรม และมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่ผ่าน เช่น คลองคณฑี คลองยี่แส คลองจรเข้ คลองยายแก้ว คลองลาดน้ำเตียน  คลองลำทองแมวฯ นอกจากนั้นยังมีระบบคลองส่งน้ำจากการจัดรูปที่ดินทั่วทั้งตำบล

ข้อมูลหมู่บ้าน/ประชากร/ครัวเรือน/ มีรายละเอียดดังนี้

 

หมู่ ที่ บ้าน ชาย หญิง รวม จำนวนครัวเรือน
1 หัวพุทรา 569 608 1,177 355
2 กระจัน 455 449 904 218
3 ดอนยายเหม 381 414 795 200
4 บางยี่แส 370 396 766 237
5 บางระดม 451 471 922 238
6 โพธิ์ล้อม 243 255 498 126
7 หนองสองห้อง 354 349 703 164
8 สะพานดำ 308 334 642 173
9 ดอนแฝก 299 337 636 166
10 ฟากลาด 138 150 288 72
  รวม 3,568 3,763 7,331 1,949

 ข้อมูล  ณ เดือน ธันวาคม 25๖๓ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลกระจัน