สภาพเศรษฐกิจและสังคมของตำบลกระจัน

          สภาพสังคมตำบลกระจันเป็นตำบลที่มีการอยู่กันเป็นกลุ่มมีวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตที่เหมือนกัน อยู่กับแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีความเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่กันในลักษณะเครือญาติ สภาพเศรษฐกิจในตำบลนั้นประชากรส่วนใหญ่ของตำบลประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาการทำข้าวซึ่งเป็นฐานรากอันเข้มแข็งของท้องถิ่น นอกจากนั้นเกษตรกร แม่บ้านยังมีการร่วมกลุ่มสร้างอาชีพ ผลิตสินค้าทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้สู่กลุ่มและชุมชนและนำเงินตราเข้าสู่ตำบลพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของตำบล ขณะที่การค้าขายก็เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนในตำบลได้มากในตำบลมีการผลิตธงในลักษณะต่างๆที่เป็นแหล่งผลิตในครัวเรือน อย่างไรก็ตามยังมีการเลี้ยงโคเนื้ออีกอย่างที่สร้างรายได้ให้ประชาชนในตำบลนอกจากนี้มีการประกอบอาชีพอื่นๆ

หน่วยธุรกิจในเขตตำบล

          เนื่องจากตำบลกระจันเป็นสังคมเกษตรกรรม พื้นที่ส่วนใหญ่จึงเป็นพื้นที่เกษตรกรรม แต่ตำบลมีพื้นที่บางส่วนตำต่อกับตำบลอู่ทองซึ่งเป็นที่ตั้งของอำเภออู่ทองและมีถนนมาลัยแมนซึ่งเป็นถนนสายหลักที่เข้าสู่เมืองสุพรรณจากการเจริญและขยายตัวของอำเภอที่มีความหนาแน่นประชากรชุมชนเริ่มขยายตัวออกมาสู่ตำบลกระจัน สำหรับหน่วยธุรกิจของตำบล ส่วนมากจะอยู่ แถวเขตถนนมาลัยแมน  อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายวัสดุก่อสร้าง ปั้มน้ำมัน อู่ซ่อมรถ โชว์รูมขายรถ เป็นต้น ส่วนในหมู่บ้านหน่วยธุรกิจจะเป็นร้านค้า อุตสาหกรรมในครัวเรือน ร้านขายของชำทั่วไป

สถาบันหลักทางการศึกษาในตำบล

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาเพราะการศึกษาเป็นฐานรากที่เป็นอนาคตของชาติ ในตำบลกระจันมีโรงเรียน  3  แห่ง ได้แก่  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรรม  โรงเรียนวัดจันทราวาส โรงเรียนวัดยางยี่แส และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  3 แห่ง  ได้แก่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทราวาส  ตั้งอยู่ในโรงเรียน และแห่งที่สองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางยี่แสอยู่ที่โรงเรียน  แห่งที่สามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมอยู่ที่โรงเรียน  ในส่วนระดับอนุบาลอยู่ที่โรงเรียนทั้ง  3  แห่ง นอกจากนี้มีระดับมัธยมศึกษาชั้นต้น 1  แห่ง  ได้แก่ที่โรงเรียนวัดจันทราวาส

                  

องค์กรทางศาสนาในตำบล

วัดเป็นซึ่งศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลบทบาทหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นในเขตตำบลกระจันมีวัดทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่  วัดสามัคคีธรรม  วัดจันทราวาส  วัดยางยี่แส  และวัดบ้านกล้วย

หน่วยงานสาธารณสุขในตำบล

ในตำบลกระจันมีหน่วยงานที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลกระจัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ส่วนแห่งที่สองคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชะโด ตั้งอยู่หมู่ที่  2

หน่วยรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บทบาทหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในตำบลกระจันมีป้อมตำรวจชุมชน 1 แห่ง  มีกองกำลังอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนและช่วยเหลือในกิจการเทศบาล อีกทั้งยังมีแผนการป้องกันภัยเพื่อรองรับปัญหาเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ข้อมูลการเดินทาง

          การเดินทางมาตำบลกระจันสามารถเดินทางได้หลายทางส่วนมาเป็นการใช้เส้นทางคมนาคมทางถนนเป็นเส้นทางหลักมีเส้นทางที่สำคัญ คือ

-          ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  321  จากอำเภอเมืองสุพรรณ ผ่านตำบลเจดีย์ กระจัน อู่ทอง จระเข้ สระยายโสม สระพังลาน ไปยังอำเภอสองพี่น้อง

-          ถนนสายอู่ทอง-ยางลาว จากอู่ทองผ่านตำบลกระจัน ตำบลยุ้งทะลาย และตำบลบ้านดอน

-          ถนนลาดยางสายกระจัน-ยี่แส เป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน

-          ถนนสายยี่แส-ลูกตาลอ่อนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน

-          ถนนลาดยางสายหนองน้ำขุ่น-ยี่แส เชื่อมระหว่างหมู่บ้านยี่แส บ้านหนองน้ำขุ่นตำบลอู่ทอง