เป้าประสงค์โดยรวม

1.เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประชาชนได้รับการบริการที่ดีการบริหารจัดการมี

ประสิทธิภาพสูงสุด

2.ดำเนินการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีระบบบริการโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง

3.ดำเนินการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นส่งเสริมพัฒนา

ด้านการเกษตร ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆให้ประชาชนมีความมั่นคงทางด้านการเงินการคลัง

4.สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

5.เยาวชนได้รับการศึกษาประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม  มีชีวิต อยู่ในสังคมอย่างปกติ

6.ประชาชนเยาวชนมีร่างกายแข็งแรงจากการเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด

7.ประชาชนมีสถานที่ประชุมสนามกีฬาเพื่อออกกำลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

8.สร้างคนดีเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้

9.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

10.ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม อยู่คู่สังคมและชุมชนตลอดไป

11.ทรัพยากรธรรมชิตและสิ่งแวดล้อมมีสภาพสมบูรณ์ เอื้อประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน

12.ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อความเจริญของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน