วิสัยทัศน์ (Vission)

                   “แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  มีธรรมชาติร่มรื่นสวยงามอย่างยั่งยืน  ตำบลน่าอยู่น่าอาศัยของคนทุกระดับ   เป็นเทศบาลที่ประชาชนภูมิใจ ที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น”

                                    

                พันธกิจ  (Missinon)

1. พัฒนาศักยภาพในการผลิตด้านการเกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอาชีพ

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

2. พัฒนาการศึกษาในทุกระดับสู่ความเป็นมาตรฐานสากล

3. พัฒนาการบริการสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

4. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ

5. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบเรียบร้อยและการอำนวยความยุติธรรม

แก่ประชาชน และเสริมสร้างสวัสดิการแก่ประชาชน

6. พัฒนาเสริมสร้างสุขภาพที่ดี แก่เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุผู้พิการ

7. อนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อม  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น


ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลกระจัน

 ny001

 

ny002