การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1) การวางแผนกำลังคน

2) การสรรหาคนดีคนเก่ง

   2.1 โครงการเชิดชูคนเก่ง

3) การบรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร

4) การพัฒนาบุคลากร

5) การประเมินผลการปฏิบัติงาน

  5.1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ ๒)

  5.2 กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑

  5.3 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒)

พ.ศl. ๒๕๖๓

  5.4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

  5.5 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

  5.6 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

  5.7 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2

 

6) การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย

7) การสร้างทางก้าวหน้าในอาชีพ

8) การพัฒนาคุณภาพชีวิต