ประชาสัมพันธ์ประชุมสภา

รายละเอียดคลิก

ข่าวประชาสัมพันธ์

          เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกระจันครั้งแรก

รายละเอียดคลิก

📣ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
 
เทศบาลตำบลกระจัน ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีคุณสมบัติดังนี้
1.ผู้สูงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2566 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2566 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506)
2.มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลกระจัน แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
3.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
3. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ  เทศบาลตำบลกระจัน
สำหรับท่านที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564และ เดือนมกราคม – กันยายน 2565 ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน โดยมีหลักฐานมอบอำนาจตามที่ราชการกำหนด ณ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลกระจัน ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
#งานพัฒนาชุมชน
#ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลกระจัน
#โทร 035-460525 ต่อ 17

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ของทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (EIT)
         แจ้งประชาสัมพันธ์บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับริการหรือมาติดต่อภารกิจององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้ผู้ที่มารับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าระบบ ITAS  จาก URL และ QR Code แล้วประเมินตนเอง โดยเมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าระบบแล้วจะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของตนเองก่อนทำแบบสำรวจ  โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อป้องกันการตอบซ้ำของผู้ใช้งานและเพื่อให้ผลการประเมินมีความคลอดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสำรวจใดๆ  ทั้งสิ้น  สามารถกรอกแบบสอบถามได้ตั้งแต่  1 เมษายน – 31 พฤษภาคม  2564

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...