เทศบาลตำบลกระจัน

        ดำเนินการออกพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลตำบลกระจัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลกระจัน จึงขอแจ้งแผนปฎิบัติงานออกพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ นำสุนัขและแมวที่ อายุ 3 เดือนขึ้นไป มาฉีดวัคซีนตามจุดที่เทศบาลกำหนดไว้

อ่านเพิ่มเติม: คลิก

ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

          แจ้งประชาสัมพันธ์บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับริการหรือมาติดต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม: คลิก

- ประกาศเทศบาลตำบลกระจัน -

        วิธีรับมือ วิธีการปฎิบัติ 'กักตัว 14 วัน' หนีไวรัส COVID-19 เพื่อความปลอดภัยทั้งตัวเอง และคนรอบข้าง

อ่านเพิ่มเติม: คลิก

ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

        แจ้งประชาสัมพันธ์บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่งานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

อ่านเพิ่มเติม: คลิก

เทศบาลตำบลกระจัน 

         ออกดำเนินการฉีดพ่นลดการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ( Covid-19 ) ตามคำแนะนำคณะกรรมการควบคุมโรค  ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกระจัน  ระหว่างวันที่  30  มีนาคม - 3 เมษายน 2563  
        โดยในวันนี้ (30 มีนาคม 2563)  จะดำเนินการในเขตหมู่ 6 และหมู่ 2 ส่วนในหมู่อื่น ๆ นั้น  จะแจ้งวันเวลาในการดำเนินการให้ทราบในโอกาสต่อไป
จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

อ่านเพิ่มเติม: คลิก

เนื้อหาอื่นๆ...