ประชาสัมพันธ์ของทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (EIT)
         แจ้งประชาสัมพันธ์บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับริการหรือมาติดต่อภารกิจององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้ผู้ที่มารับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าระบบ ITAS  จาก URL และ QR Code แล้วประเมินตนเอง โดยเมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าระบบแล้วจะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของตนเองก่อนทำแบบสำรวจ  โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อป้องกันการตอบซ้ำของผู้ใช้งานและเพื่อให้ผลการประเมินมีความคลอดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสำรวจใดๆ  ทั้งสิ้น  สามารถกรอกแบบสอบถามได้ตั้งแต่  1 เมษายน – 31 พฤษภาคม  2564

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ของทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (IIT)
     ขอความร่วมมือข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลกระจัน เข้าตอบแบบสำรวจ IIT ในระบบ ITAS ผ่านทางระบบ เข้าระบบ ITAS  จาก URL และ QR Code แล้วประเมินตนเอง  เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระจัน สามารถกรอกแบบสอบถามได้ตั้งแต่  1 เมษายน – 31 พฤษภาคม  2564

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

#เลือกตั้ง
#เลือกตั้งเทศบาล
#พัฒนาประชาธิไตย พร้อมใจไปเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 28 มีนาคม 2564  เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่
#กองการเลือกตั้งท้องถิ่น
#กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อพึงระวังกระทำผิดกฎหมายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

#เลือกตั้ง
#เลอกตั้งเทศบาล
#พัฒนาประชาธิไตย พร้อมใจไปเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 28 มีนาคม 2564  เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่
#กองการเลือกตั้งท้องถิ่น
#กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประชาสัมพันธ์

           การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยทำเป็นหนังสือตามแบบฟอร์มที่กำหนด ซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน โดยมีระยะเวลาการยื่นเอกสาร ดังนี้
 - ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง (21 - 27 มีนาคม 2564) และ
 - ภายใน 7 วัน หลังวันเลือกตั้ง (29 มีนาคม - 4 เมษายน 2564)
โดยยื่นได้ตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นยื่นแทนได้ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
https://drive.google.com/file/d/1dCZXC9y5_BvX0r-PezoLumH_54i0HbLJ/view?usp=sharing

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล หนังสือถึงสำนักทะเบียนอำเภอ
https://drive.google.com/file/d/1bXLT6phtog2X04DroBhGOLGXYRggIvag/view?usp=sharing

ตัวอย่างการกรองข้อมูล หนังสือถึงสำนักทะเบียนท้องถิ่น
https://drive.google.com/file/d/12i1a51CIwgDPLIFwSLEH8bxmYXX9HtU7/view?usp=sharing

อ่านเพิ่มเติม...