ข่าวประชาสัมพันธ์

           เรื่อง ขอความอนุคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ภาคสมทบ

รายละเอียดคลิก

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการส่งเสริมสุขภาพ  มาทำความรู้จักกับโรคชิคุนกุนยา #Chikungunya หรือ #โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

เป็นโรคเก่าที่อุบัติขึ้นมาใหม่ โดยโรคนี้เกิดจาก เชื้อไวรัส Chikungunya เป็นไวรัสคนละกลุ่มกับไข้เลือดออกและไข้ไวรัสซิก้า

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

          แจ้งประชาสัมพันธ์บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับริการหรือมาติดต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลกระจัน

        ดำเนินการออกพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลตำบลกระจัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลกระจัน จึงขอแจ้งแผนปฎิบัติงานออกพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ นำสุนัขและแมวที่ อายุ 3 เดือนขึ้นไป มาฉีดวัคซีนตามจุดที่เทศบาลกำหนดไว้

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

        แจ้งประชาสัมพันธ์บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่งานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...