วันที่ 27 มิถุนายน  2565
นายอร่าม มากระจัน นายกเทศมนตรีตำบลกระจัน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระจัน และหัวหน้าส่วนการราชการ ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลกระจัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกระจัน

S 77266947

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชน