ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

แจ้งประชาสัมพันธ์บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับริการหรือมาติดต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรอกแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามลิงค์นี้  https://itas.nacc.go.th/go/eit/7gng4c

 

EIT