ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แจ้งประชาสัมพันธ์บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่งานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ประกอบด้วย นายก/รองนายก/ที่ปรึกษา/เลขานุการนายก/ผู้ช่วยเลขานุการนายก ประธานสภา/รองประธานสภา/เลขานุการสภา/สมาชิกสภา  ปลัด/รองปลัด หัวหน้า - ผู้อำนวยการ ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ   ปฏิบัติงาน - ทักษะพิเศษ พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทั่วไป  และลูกจ้างประจำ  กรอกแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (สำหรับแบบ IIT) ตามลิงค์นี้  https://itas.nacc.go.th/go/iit/7gng4c

 

IIT