การดำเนินการตามมาตรา 80 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีผู้ประกอบการส่งตามแบบรายงานมาที่เทศบาลตำบลกระจันจำนวน  1  ราย

รายละเอียดคลิก