ข่าวประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะที่ต้นทางและการจัดการขยะ   รายละเอียดเอกสารคลิก...

ข่าวประชาสัมพันธ์ป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก

โรคไข้หวัดนกเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส สามารถพบได้ในสัตว์ปีกทั่วโลก สัตว์อาจแสดงอาการป่วยตั้งแต่ระดับเล็กน้อยไปจนถึงรุนแรงมากขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ (strain) ของเชื้อ เชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรครุนแรงที่สุดคือไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรง (Highly Pathogenic Avian Influenza, HPAI) ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่มีโปรตีนที่ผิวเซลล์ชนิด H5 หรือ H7 โดยส่วนใหญ่คนติดเชื้อจากการสัมผัสสัตว์ป่วยอย่างใกล้ชิด ปัจจุบันพบการระบาดของโรคนี้ในหลายประเทศ ทั้งในสหรัฐอเมริกา บางส่วนของเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา

อ่านเพิ่มเติม: ข่าวประชาสัมพันธ์ป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก

การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน

ช่วงฤดูฝนของประเทศไทยปีนี้เริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดพาความชื้นจากทะเลอันดามัน เข้ามาปกคลุมประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ส่วนลมระดับบนได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกพัดปกคลุมประกอบกับประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องเกือบทั่วไปในบางช่วง ปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อยและไม่สม่ำเสมอ ซึ่งจะส่งผลให้ฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม ส่วนภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกจะยังคงมีฝนตกต่อไปอีกถึงเดือนธันวาคม การเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศดังกล่าวเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคหลายชนิด ซึ่งสามารถแพร่ระบาดได้ง่าย เทศบาลตำบลกระจันจึงขอแนะนำประชาชนให้ทราบถึงสาเหตุ และแนวทางการป้องกันโรคที่เกิดขึ้น ในฤดูฝน เพื่อให้ระมัดระวังและป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อโรค โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มี โรคประจำตัวเรื้อรัง โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ

อ่านเพิ่มเติม: การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน