การสำรวจภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2560 อ่านรายละเอียดคลิก

ประชาสัมพันธ์การสำรวจภาษีบำรุงท้องที่ปี 2561-2564 อ่านรายละเอียคลิก

การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง   รายละเอียดเอกสารคลิก...

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้มในการทำงาน   รายละเอียดเอกสารคลิก...