ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น   รายละเอียดเอกสารคลิก...

 ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

แจ้งประชาสัมพันธ์บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับริการหรือมาติดต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรอกแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามลิงค์นี้  https://itas.nacc.go.th/go/eit/7gng4c

อ่านเพิ่มเติม: ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แจ้งประชาสัมพันธ์บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่งานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ประกอบด้วย นายก/รองนายก/ที่ปรึกษา/เลขานุการนายก/ผู้ช่วยเลขานุการนายก ประธานสภา/รองประธานสภา/เลขานุการสภา/สมาชิกสภา  ปลัด/รองปลัด หัวหน้า - ผู้อำนวยการ ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ   ปฏิบัติงาน - ทักษะพิเศษ พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทั่วไป  และลูกจ้างประจำ  กรอกแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (สำหรับแบบ IIT) ตามลิงค์นี้  https://itas.nacc.go.th/go/iit/7gng4c

อ่านเพิ่มเติม: ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ประกาศการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก และชุมชน   รายละเอียดเอกสารคลิก...