สำนักปลัดเทศบาลตำบลกระจันได้จัดทำโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข็มแข็งของครอบครัว​ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ​

อ่านเพิ่มเติม: สำนักปลัดเทศบาลตำบลกระจันได้จัดทำโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข็มแข็งของครอบครัว​...

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม: โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลกระจัน  ร่วมกับโรงเรียนวัดจันทราวาส  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองชะโด  จัดโครงการ "วัยเรียนวัยใส  รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง"  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านเพศศึกษากับนักเรียน  เมื่อวันที่  23  กรกฏาคม 2562 ที่ผ่านมา  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกระจัน

อ่านเพิ่มเติม: เทศบาลตำบลกระจัน ร่วมกับโรงเรียนวัดจันทราวาส และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองชะโด จัดโครงการ...

 เทศบาลตำบลกระจัน  ได้จัดทำโครงการลดความรุนแรงในครอบครัวเพื่อสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดความรุนแรงในชุมชน

อ่านเพิ่มเติม: โครงการลดความรุนแรงในครอบครัว

เทศบาลตำบลกระจัน  ร่วมกับโรงเรียนวัดจันทราวาส  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองชะโด  จัดโครงการ "วัยเรียนวัยใส  รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง"  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านเพศศึกษากับนักเรียน  เมื่อวันที่  23  กรกฏาคม 2562 ที่ผ่านมา  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกระจัน

อ่านเพิ่มเติม: เทศบาลตำบลกระจัน ร่วมกับโรงเรียนวัดจันทราวาส และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองชะโด จัดโครงการ...