กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จัดทำโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  ประจำปี  2565

อ่านเพิ่มเติม...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักบริบาลผู้สูงอายุ  เพื่อเป็นการดูแลผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการถูกตัดเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลกระจัน จึงได้จัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์พักรอ (Community Quarantine) เทศบาลตำบลกระจันจำนวน 2 แห่ง ณ โรงเรียนวัดจันทราวาส หมู่ที่ 6และโรงเรียนวัดยางยี่แส หมู่ที่ 4 โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดกลับสู่ภูมิลำเนา ในพื้นที่เทศบาลตำบลกระจันได้มีที่พักอาศัยและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและติดเชื้อโควิด-19ในชุมชน

อ่านเพิ่มเติม...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จัดทำโครงการตรวจเท้าในผู้ป่วยเบาหวานและผู้มีภาวะเสี่ยงโรคเบาหวาน  เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้มีภาวะเสี่ยงและประชาชนทั่วไป  มีความรู้ในการบริหารเท้าและนวดเท้า  อีกทั้งยังช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการถูกตัดเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน

อ่านเพิ่มเติม...

S 76693510

 

S 76693512

S 76693513

เนื้อหาอื่นๆ...