-ข่าวกิจกรรม-

       เทศบาลตำบลกระจัน จัดโครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กและเยาวชน ให้มีระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนนให้ถูกต้องและปลอดภัย เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้แสดงความสามารถ ได้รับความบันเทิงและสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกระจัน

อ่านเพิ่มเติม...

แผ่นพับความรู้เรื่องยาและสารเสพติด

อ่านเพิ่มเติม...

เรื่องการส่งเสริมสุขภาพ วิธีการดูแลผู้สูงอายุ ให้แข็งแรงและอายุยืน

1.  ใส่ใจในอาหารที่ทาน  
2.  พาไปออกกำลังกาย  
3.  ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  
4.  ตรวจสุขภาพประจำปี  
5.  ให้หลีกเลี่ยงอบายมุข
6.  ให้อยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

        โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว  ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ตำบลกระจัน

อ่านเพิ่มเติม...

เรื่องการส่งเสริมสุขภาพ  เคล็ดลับลดภาวะแทรกซ้อน  โรคความดันโลหิตสูง  ในผู้สูงอายุ           
1.  ควบคุมน้ำนัก  
2.  ไม่สูบบุหรี่  
3.  ออกกำลังกายสม่ำเสมอ            
4.  ทานยาตามแแพทย์สั่ง  
5.  พักผ่อนให้เพียงพอ  
6.  วัดความดันโลหิตสม่ำเสมอ

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...