-ข่าวกิจกรรม-

           กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลกระจัน  ดำเนินการออกฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว  ในเขตพื้นที่ตำบลกระจันทั้ง  10  หมู่  ในวันที่  17 - 18  มีนาคม  2564  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน  ศาสตราจารย์. ดร.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี  ประจำปีงบประมาณ  2564

อ่านเพิ่มเติม...

-ข่าวกิจกรรม-

           เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกระจัน  ออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกระจัน  ประจำปีงบประมาณ  2564

อ่านเพิ่มเติม...

-ข่าวกิจกรรม-

           กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลกระจัน จัดทำโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ 2564  สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกระจัน (สปสช.) ในกิจกรรมที่  1  เป็นการอบรมให้ความรู้กับผู้นำชุมชน  กลุ่ม อสม. แกนนำสุขภาพ  และประชาชนตำบลกระจัน ดำเนินการในวันที่  22  มกราคม  2564 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลกระจัน

อ่านเพิ่มเติม...

-ข่าวกิจกรรม-

           กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลกระจัน จัดทำโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ 2564  สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกระจัน (สปสช.) ในกิจกรรมที่  2  เป็นการออกฉีดพ่นฆ่าเชื้อในเขตเทศบาลตำบลกระจัน  เพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์และป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา 2019 ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ในวันที่  25 - 26 มกราคม  2564

อ่านเพิ่มเติม...

-ข่าวกิจกรรม-

       โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2563 เทศบาลตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม...