กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลกระจัน ได้จัดทำโครงการอบรมคัดแยกขยะ/รีไซเคิลในชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ และให้เป็นไปตามแผนรณรงค์ 60 วัน"แยกก่อนทิ้ง"
อ่านเพิ่มเติม: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลกระจัน ได้จัดทำโครงการอบรมคัดแยกขยะ/รีไซเคิลในชุมชน...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลกระจัน ได้จัดทำโครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก เพื่อให้เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ปีก  กลุ่มเสี่ยง และประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคไข้หวัดนก เมื่อวันที่  9  สิงหาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม: โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลกระจันได้จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและและสิ่งแวดล้อมของชุมชน เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม  2561

อ่านเพิ่มเติม: โครงการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม