-ข่าวกิจกรรม-

           กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลกระจัน จัดทำโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ 2564  สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกระจัน (สปสช.) ในกิจกรรมที่  1  เป็นการอบรมให้ความรู้กับผู้นำชุมชน  กลุ่ม อสม. แกนนำสุขภาพ  และประชาชนตำบลกระจัน ดำเนินการในวันที่  22  มกราคม  2564 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลกระจัน

อ่านเพิ่มเติม...

-ข่าวกิจกรรม-

       โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2563 เทศบาลตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

แผ่นพับความรู้เรื่องยาและสารเสพติด

อ่านเพิ่มเติม...

-ข่าวกิจกรรม-

       เทศบาลตำบลกระจัน จัดโครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กและเยาวชน ให้มีระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนนให้ถูกต้องและปลอดภัย เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้แสดงความสามารถ ได้รับความบันเทิงและสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกระจัน

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

        โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว  ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ตำบลกระจัน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...