เทศบาลตำบลกระจัน จึงได้จัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์พักรอ (Community Quarantine) เทศบาลตำบลกระจันจำนวน 2 แห่ง ณ โรงเรียนวัดจันทราวาส หมู่ที่ 6และโรงเรียนวัดยางยี่แส หมู่ที่ 4 โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดกลับสู่ภูมิลำเนา ในพื้นที่เทศบาลตำบลกระจันได้มีที่พักอาศัยและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและติดเชื้อโควิด-19ในชุมชน

 เทศบาลตำบลกระจัน จึงได้จัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์พักรอ (Community Quarantine) เทศบาลตำบลกระจันจำนวน 2 แห่ง ณ โรงเรียนวัดจันทราวาส หมู่ที่ 6และโรงเรียนวัดยางยี่แส หมู่ที่ 4 โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดกลับสู่ภูมิลำเนา ในพื้นที่เทศบาลตำบลกระจันได้มีที่พักอาศัยและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและติดเชื้อโควิด-19ในชุมชน