กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จัดทำโครงการตรวจเท้าในผู้ป่วยเบาหวานและผู้มีภาวะเสี่ยงโรคเบาหวาน  เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้มีภาวะเสี่ยงและประชาชนทั่วไป  มีความรู้ในการบริหารเท้าและนวดเท้า  อีกทั้งยังช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการถูกตัดเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จัดทำโครงการตรวจเท้าในผู้ป่วยเบาหวานและผู้มีภาวะเสี่ยงโรคเบาหวาน  เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้มีภาวะเสี่ยงและประชาชนทั่วไป  มีความรู้ในการบริหารเท้าและนวดเท้า  อีกทั้งยังช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการถูกตัดเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน