กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักบริบาลผู้สูงอายุ  เพื่อเป็นการดูแลผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการถูกตัดเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักบริบาลผู้สูงอายุ  เพื่อเป็นการดูแลผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการถูกตัดเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน