กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน