กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลกระจัน ได้จัดทำโครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก เพื่อให้เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ปีก  กลุ่มเสี่ยง และประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคไข้หวัดนก เมื่อวันที่  9  สิงหาคม 2561