กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลกระจันได้จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและและสิ่งแวดล้อมของชุมชน เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม  2561

 

bn facebook