กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลกระจัน ได้จัดทำโครงการอบรมคัดแยกขยะ/รีไซเคิลในชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ และให้เป็นไปตามแผนรณรงค์ 60 วัน"แยกก่อนทิ้ง"