- ข่าวกิจกรรม เทศบาลตำบลกระจัน -

       โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม​  ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อเป็นการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยจัดให้มีกิจกรรมการรณรงค์ให้กลุ่มเยาวชน และประชาชนทั่วไป และรู้จักป้องกัน หลีกเลี่ยง รวมถึงเข้าใจเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์