-ข่าวกิจกรรม-

เทศบาลตำบลกระจันได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยมี อสม. ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาล และประชาชน เข้าร่วมโครงการฯ