เรื่องการส่งเสริมสุขภาพ วิธีการดูแลผู้สูงอายุ ให้แข็งแรงและอายุยืน

1.  ใส่ใจในอาหารที่ทาน  
2.  พาไปออกกำลังกาย  
3.  ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  
4.  ตรวจสุขภาพประจำปี  
5.  ให้หลีกเลี่ยงอบายมุข
6.  ให้อยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์