- ข่าวกิจกรรม -

         งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลกระจัน  ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรอู่ทองและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชะโด  จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกระจัน

 

อ่านเพิ่มเติม: คลิก

- ข่าวกิจกรรม -

       เทศบาลตำบลกระจัน  นำโดย  นายปรีชา  กลิ่นพุฒซ้อน  รองนายกเทศมนตรีตำบลกระจัน  ร่วมรับเกียรติบัตรสำหรับหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ในระดับ A ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสุพรรณบุรี  ภายใต้แนวคิด  “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ที่จัดขึ้นโดยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานในพิธีและผู้มอบเกียรติบัตร   ณ อาคารโดม 70 ปี  วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม: คลิก

- ข่าวกิจกรรม เทศบาลตำบลกระจัน -

       โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม​  ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อเป็นการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยจัดให้มีกิจกรรมการรณรงค์ให้กลุ่มเยาวชน และประชาชนทั่วไป และรู้จักป้องกัน หลีกเลี่ยง รวมถึงเข้าใจเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์

อ่านเพิ่มเติม: คลิก

- ข่าวกิจกรรม เทศบาลตำบลกระจัน -

       สำนักปลัดเทศบาลตำบลกระจันได้จัดทำโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข็มแข็งของครอบครัว​ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ​

อ่านเพิ่มเติม: คลิก

 - ข่าวกิจกรรม เทศบาลตำบลกระจัน -

       เทศบาลตำบลกระจัน  ได้จัดทำโครงการลดความรุนแรงในครอบครัวเพื่อสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดความรุนแรงในชุมชน

อ่านเพิ่มเติม: คลิก