โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน เทศบาลตำบลกระจัน

อ่านเพิ่มเติม: โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน เทศบาลตำบลกระจัน

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

อ่านเพิ่มเติม: โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายงานผลโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี สำหรับผู้บริหาร สท. พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (1) อ่านรายละเอียดคลิก

รายงานผลโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี สำหรับผู้บริหาร สท. พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (2) อ่านรายละเอียดคลิก