เทศบาลตำบลกระจัน นำทีมโดย นายเกรียงศักดิ์ บริสุทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลกระจัน และคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิหน้าที่ของตนเอง และส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561