โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน รุ่นที่ 1 เทศบาลตำบลกระจัน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม: โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน รุ่นที่ 1 เทศบาลตำบลกระจัน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการเสริมทักษะทางวิชาการ(ภาษาอังกฤษ) กองการศึกษา  เทศบาลตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม: โครงการเสริมทักษะทางวิชาการ(ภาษาอังกฤษ)

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แต่ประชาชน หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์

อ่านเพิ่มเติม: โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แต่ประชาชน หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์