เทศบาลตำบลกระจัน นำทีมโดย นายเกรียงศักดิ์ บริสุทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลกระจัน และคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิหน้าที่ของตนเอง และส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

โครงการเสริมทักษะทางวิชาการ(ภาษาอังกฤษ) กองการศึกษา  เทศบาลตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม: โครงการเสริมทักษะทางวิชาการ(ภาษาอังกฤษ)

โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน รุ่นที่ 1 เทศบาลตำบลกระจัน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม: โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน รุ่นที่ 1 เทศบาลตำบลกระจัน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แต่ประชาชน หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์

อ่านเพิ่มเติม: โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แต่ประชาชน หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์