ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  รายละเอียดเอกสารคลิก...

ราคากลางงานก่อสร้างประตูปิด-เปิด หมู่ที่ 3  บ้านดอนยายเหม   รายละเอียดเอกสารคลิก...