มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฎิบัติราชการแทน

รายละเอียดคลิก