- ประกาศเทศบาลตำบลกระจัน -

       เทศบาลตำบลกระจัน  ติดป้ายประชาสัมพันธ์  รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%  บริเวณหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลกระจัน  ทั้วง 10  หมู่บ้าน  เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้ขับขี่จักรยานยนต์  ได้สวมหมวกนิรภัย อันจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน