- ประกาศเทศบาลตำบลกระจัน -

       เทศบาลตำบลกระจัน  ร่วมกับปศุสัตว์อำเภออู่ทอง  จัดทำ  "โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า" ให้กับสุนัขแมวจรจัดที่อาศัยอยู่ในบริเวณวัดสามัคคีธรรม  เพื่อเป็นการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  อันจะเป็นอันตรายต่อคนในชุมชนและพื้นที่โดยรอบได้