ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้คู่มือดารปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลกระจัน   รายละเอียดเอกสาคลิก....