ภารกิจ อํานาจหน้าที่ของเทศบาล

ภารกิจอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และ ตามกฎหมายอื่น ดังต่อไปนี้

. ด้นโครงสร้ื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

(๑) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบกทางน้ํา และทางระบายน้ํา (มาตรา ๑๖ (๒) มาตรา ๕๐

(๒) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (มาตรา ๑๖ (๔))

(๓) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕))

(๔) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖ (๒๘))

(๕) การผังเมือง (มาตรา ๑๖ (๒๕))

(๖) ให้มีน้ําสะอาดหรือการประปา (มาตรา ๕๑ (๑))

(๗) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา ๕๑ (๗))

(๘) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา ๑๖ (๒๖))

(๙) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือท่าข้าม และที่จอดรถ (มาตรา ๑๖(๓) (มาตรา ๕๑(๓))

. ด้นส่สริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (๑) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙) (มาตรา ๕๐ (๖) )

(๒) การส่งเสริมกีฬา (มาตรา ๑๖ (๑๔))

(๓) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙)(มาตรา ๕๐(๔))

(๔) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด่อยโอกาส (มาตรา๑๖)

(๕) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฆาตปนสถาน (มาตรา๑๖(๒๐) (มาตรา๕๑ (๔))

(๖) ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์ รักษาคนเจ็บไข้ (มาตรา ๕๑ (๖))

(๗) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา ๑๖ (๒๑))

(๘) การจัดให้ มีและควบคุมการฆ่าสัตว (มาตรา ๑๖ (๒๒))

. ด้นการจัดระเบียบชุมชน สังคม ละการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้

(๑) การักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (มาตรา ๕๐ (๑))

(๒) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและ สาธารณสถานอื่น ๆ (มาตรา ๑๖ (๒๓))

(๓) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา๑๖ (๑๒))

(๔) การรักษาความสะอาด และความเป็นเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา ๑๖ (๑๗))

(๕) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา ๑๖ (๓๐))

(๖) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๑๖ (๒๙))

. ด้นการวางแผน การส่สริมการลงทุน พาณิชกรรม ละการท่องเที่ยว มีภารกิจที่ เกี่ยวข้อง ดังนี้

(๑) บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากิจของราษฎร (มาตรา ๕๑ (๕))

(๒) การส่งเสริม การฝึกและการประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖))

(๓) การพาณิชยและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖ (๗) มาตรา ๕๑ (๙))

(๔) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา ๑๖ (๘))

(๕) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (มาตรา ๑๖ (๑))

. ด้นการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่ เกี่ยวข้อง ดังนี้

(๑) การจัดการ การบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (มาตรา ๑๖ (๑๔))

(๒) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา ๑๖ (๑๓))

(๓) การดูแลที่สาธารณะ (มาตรา ๑๖ (๒๗))

(๔) การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย (มาตรา ๑๖ (๑๘) มาตรา ๕๐ (๓))

. ด้นการศาสนา ิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ละภูมิปัญญท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(๑) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนะธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา ๑๖ (๑๑) มาตรา ๕๐ (๘))

. ด้นการบริหารจัดการและสนับสนุนการภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองปฏิบัตส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(๑) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง (มาตรา ๕๐ (๕)

(๒) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน(มาตรา ๑๖ (๑๕))

(๓) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา ๑๖ (๑๖))

ภารกิจทั้ง ๗ ด้านตามที่กฎหมายกําหนดให้อํานาจเทศบาลดังกล่าวสามารถจะแก้ไขปัญหาของ

เทศบาลตําบลนกออก ได้โดยการจัดทําแผนพัฒนากําหนดแนวทางและวิธีการในการดําเนินงานแต่ละด้านให้ เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาอําเภอฯ แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายรัฐบาลและนโยบายของผู้ บริหารเทศบาลเทศบาลตําบลนกออก วิเคราะห์ แล้วพิจารณาเห็นว่าภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะต้องดําเนินการ ได้แก่

ภารกิจหลัก และภารกิจรองที่เทศบาลจะดําเนินการ ภารกิจหลัก

๑. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

๒. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

๓. การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

๔. ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา

๕. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๖. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

๗. ให้มีเครื่องใชในการดับเพลิง

๘. ให้ราษฎ์รได้รับการศึกษาอบรม

๙. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

๑๐. บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

๑๑. หน้าที่อื่นตามกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล