TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เทศบาลตำบลกระจัน

วิสัยทัศน์ (Vission)

                   “แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  มีธรรมชาติร่มรื่นสวยงามอย่างยั่งยืน  ตำบลน่าอยู่น่าอาศัยของคนทุกระดับ   เป็นเทศบาลที่ประชาชนภูมิใจ ที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น”

                                    

พันธกิจ  (Missinon)

1. พัฒนาศักยภาพในการผลิตด้านการเกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอาชีพ

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

2. พัฒนาการศึกษาในทุกระดับสู่ความเป็นมาตรฐานสากล

3. พัฒนาการบริการสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

4. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ

                 5. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบเรียบร้อยและการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน และเสริมสร้างสวัสดิการแก่ประชาชน

6. พัฒนาเสริมสร้างสุขภาพที่ดี แก่เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุผู้พิการ

7. อนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อม  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
 

เทศบาลตำบลกระจัน
หมู่ที่ 2 ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
โทรศัพท์ : 035-460-525 โทรสาร : 035-460-525 ต่อ 17

สายด่วนเทศบาล : 092-5080691

E-mail : KrajanMunicipality@gmail.com

สายตรงนายกฯ : 081-3782267
ปลัดเทศบาล : 035-460-525 ต่อ 12

สำนักปลัด : 035-460-525 ต่อ 13
กองคลัง : 035-460-525 ต่อ 15
กองช่าง : 035-460-525 ต่อ 16
กองการศึกษา : 035-460-525 ต่อ 18
กองสาธารณสุข : 035-460-525 ต่อ 14

ฝ่ายจัดเก็บรายได้ : 035-460-525 ต่อ 17 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2566 เทศบาลตำบลกระจัน สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.