TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

สภาพทางเศรษฐกิจ เทศบาลตำบลกระจัน

สภาพเศรษฐกิจและสังคมของตำบลกระจัน

          สภาพ สังคมตำบลกระจันเป็นตำบลที่มีการอยู่กันเป็นกลุ่มมีวัฒนธรรมประเพณีวิถี ชีวิตที่เหมือนกัน อยู่กับแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีความเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่กันในลักษณะเครือญาติ สภาพเศรษฐกิจในตำบลนั้นประชากรส่วนใหญ่ของตำบลประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นการ สืบทอดภูมิปัญญาการทำข้าวซึ่งเป็นฐานรากอันเข้มแข็งของท้องถิ่น นอกจากนั้นเกษตรกร แม่บ้านยังมีการร่วมกลุ่มสร้างอาชีพ ผลิตสินค้าทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้สู่กลุ่มและชุมชนและนำเงินตราเข้าสู่ตำบลพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของ ตำบล ขณะที่การค้าขายก็เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนในตำบลได้มากในตำบล มีการผลิตธงในลักษณะต่างๆที่เป็นแหล่งผลิตในครัวเรือน อย่างไรก็ตามยังมีการเลี้ยงโคเนื้ออีกอย่างที่สร้างรายได้ให้ประชาชนในตำบล นอกจากนี้มีการประกอบอาชีพอื่นๆ

หน่วยธุรกิจในเขตตำบล

          เนื่องจากตำบลกระจันเป็นสังคมเกษตรกรรม พื้นที่ส่วนใหญ่จึงเป็นพื้นที่เกษตรกรรม แต่ตำบลมีพื้นที่บางส่วนตำต่อกับตำบลอู่ทองซึ่งเป็นที่ตั้งของอำเภออู่ทอง และมีถนนมาลัยแมนซึ่งเป็นถนนสายหลักที่เข้าสู่เมืองสุพรรณจากการเจริญและขยายตัวของอำเภอที่มีความหนาแน่นประชากรชุมชนเริ่มขยายตัวออกมาสู่ตำบลกระจัน สำหรับหน่วยธุรกิจของตำบล ส่วนมากจะอยู่ แถวเขตถนนมาลัยแมน  อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายวัสดุก่อสร้าง ปั้มน้ำมัน อู่ซ่อมรถ โชว์รูมขายรถ เป็นต้น ส่วนในหมู่บ้านหน่วยธุรกิจจะเป็นร้านค้า อุตสาหกรรมในครัวเรือน ร้านขายของชำทั่วไป

 

 

 

 

 
 

เทศบาลตำบลกระจัน
หมู่ที่ 2 ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
โทรศัพท์ : 035-460-525 โทรสาร : 035-460-525 ต่อ 17

สายด่วนเทศบาล : 092-5080691

E-mail : KrajanMunicipality@gmail.com

สายตรงนายกฯ : 081-3782267
ปลัดเทศบาล : 035-460-525 ต่อ 12

สำนักปลัด : 035-460-525 ต่อ 13
กองคลัง : 035-460-525 ต่อ 15
กองช่าง : 035-460-525 ต่อ 16
กองการศึกษา : 035-460-525 ต่อ 18
กองสาธารณสุข : 035-460-525 ต่อ 14

ฝ่ายจัดเก็บรายได้ : 035-460-525 ต่อ 17 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2566 เทศบาลตำบลกระจัน สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.