TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese


alt


วันที่ รายการ
250566 ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
250566 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
250566 ซื้อสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิดซองชา (ที่มีฟอส1%) จำนวน 20 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
230566 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
220566 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เพื่อจัดสรรให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านโข้ง จำนวน 5 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านโข้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
300166 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
230166 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 1298 สพ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
230166 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั้วด้านข้างและด้านหลังเทศบาลพร้อมทาสีเหล็กดัดอาคารเอนกประสงค์และตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลกระจัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
100166 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
090166 จ้างเหมาทำป้ายไวนิวส์โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำปี 2566 ขนาด 2.50 x 3.50 เมตร จำนวน 10 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
090166 ซื้อผงหมึก TK-4109 จำนวน 4 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
030166 จ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน ยี่ห้อเบสท์ฟ๊อก หมายเลขครุภัณฑ์ 054 59 0004 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
030166 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันจำนวน 62 วัน เป็นจำนวน 23 คน เป็นเงิน 51,336 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
030166 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันจำนวน 62 วัน เด็กจำนวน 18 คน เป็นเงิน 40,176 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
030166 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันจำนวน 62 วัน เด็กจำนวน 16 คน เป็นเงิน 35,712 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
261265 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
261265 ประกวด ราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก หมู่ที่ 3 เริ่มจากบริเวณบ้านนายทองใบ โพธิ์สุวรรณ ถึง บริเวณบ้านนายประทุม รอดหงษ์ทอง ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม. จำนวน 296 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 12 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
301165 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
260965 ประกวด ราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ ASPHALT CONCRETE บริเวณถนนลาดยางสายบ้านกระจัน - บ้านยางยี่แส ถึง ถนนมาลัยแมน 321 ถนนผิวจราจรแบบ ASPHALT CONCRETE จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
200965 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลกระจัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
200965 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำผู้หญิง และห้องน้ำคนพิการ เทศบาลตำบลกระจัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
160965 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
120765 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพร้อมรางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
120765 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพร้อมรางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
120765 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพร้อมรางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
110765 ประกวด ราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ ASPHALT CONCRETE เริ่มจากบริเวณ บ้านนางเนียม แก้วบัวดี ถึงบริเวณบ้านนายสวน ปานด้วน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร บ้านหัวพุทรา หมู่ที่ 1 ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
040765 ประกวด ราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ ASPHALT CONCRETE เริ่มจากบริเวณ บ้านนางเนียม แก้วบัวดี ถึงบริเวณบ้านนายสวน ปานด้วน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร บ้านหัวพุทรา หมู่ที่ 1 ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
040765 ประกวด ราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 472.50 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 212.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 848.00 ตารางเมตร บ้านฟากลาด หมู่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
040765 ประกวด ราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักเริ่มจากบ้านนายสมเกตุ กลิ่นดอกแก้ว ถึง คลองยางยี่แส ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จำนวน 213 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. 22 บ่อ บ้านดอนตาเนียม หมู่ที่ 4 ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
040765 ประกวด ราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักเริ่มจากบ้านนายสมเกตุ กลิ่นดอกแก้ว ถึง คลองยางยี่แส ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จำนวน 213 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. 22 บ่อ บ้านดอนตาเนียม หมู่ที่ 4 ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
   
alt
 
 

เทศบาลตำบลกระจัน
หมู่ที่ 2 ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
โทรศัพท์ : 035-460-525 โทรสาร : 035-460-525 ต่อ 17

สายด่วนเทศบาล : 092-5080691

E-mail : saraban_05720904@dla.go.th

สายตรงนายกฯ : 081-3782267
ปลัดเทศบาล : 035-460-525 ต่อ 12

สำนักปลัด : 035-460-525 ต่อ 13
กองคลัง : 035-460-525 ต่อ 15
กองช่าง : 035-460-525 ต่อ 16
กองการศึกษา : 035-460-525 ต่อ 18
กองสาธารณสุข : 035-460-525 ต่อ 14

ฝ่ายจัดเก็บรายได้ : 035-460-525 ต่อ 17 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2566 เทศบาลตำบลกระจัน สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.