TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese


alt


วันที่ รายการ
100667 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันจำนวน 78 วัน เด็กจำนวน 24 คน เป็นเงิน 67,392 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
100667 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 3 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ (นมถุง) จำนวน 23,832 ถุง (72 วัน) และนมกล่อง จำนวน 14,233 กล่อง (43 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
300467 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-8680 สพ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
300467 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 86-1169 สพ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
240467 จ้างก่อสร้างประตูปิดเปิดน้ำ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
240467 จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร TASKalfa-2200 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
240467 ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
060367 จ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน ยี่ห้อเบสท์ฟ๊อก หมายเลขครุภัณฑ์ 054 65 0005 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
201266 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
201266 จ้างเหมาทำป้ายไวนิวส์พร้อมโครงไม้โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 ขนาด 0.80 x 1.20 เมตร จำนวน 30 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
181266 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
181266 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
181266 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ แบบ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
181266 ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 9108 สพ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
011266 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 เริ่มจากบริเวณถนนลาดยางอู่ทอง - ยางลาว ถึงบริเวณบ้านนายกิตติ จันทนาวิวัฒน์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 263.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,315.00 ตารางเมตร และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 252.00 ท่อน พร้อมบ่อพัก 25 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
301166 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
301166 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
281166 จ้างก่อสร้างผนังกันดิน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
221166 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมดินลงหินคลุก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
201166 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
151166 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
091166 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
031166 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
021166 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
011166 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันจำนวน 22 วัน เด็กจำนวน 18 วัน เป็นเงิน 14,256 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
011166 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันจำนวน 22 วัน เด็กจำนวน 18 วัน เป็นเงิน 14,256 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
011166 จ้าง เหมาประกอบอาหารกลางวันจำนวน 22 วัน เด็กจำนวน 19 วัน เป็นเงิน 15,048 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
011166 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันจำนวน 22 วัน เด็กจำนวน 24 คน เป็นเงิน 19,008 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
011166 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 3 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ (นมถุง) จำนวน 22 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
261066 จ้างปรับปรุงซ่อมแชมถนนเสริมดินลงหินคลุก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
161066 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
021066 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน เด็กจำนวน 20 คน จำนวน 20 วัน เป็นเงิน 14,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
021066 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล ของเทศบาลตำบลกระจัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
021066 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน เด็กจำนวน 18 คน เป็นเวลา 20 วัน เป็นเงิน 12,960 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
021066 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน เด็กจำนวน 19 คน จำนวน 20 วัน เป็นเงิน 13,680 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
120966 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-8680 สพ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
110966 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 3 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ (นมกล่อง) จำนวน 31 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
070966 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ (๒ สาย) หมู่ที่ ๒ (๑ สาย) หมู่ที่ ๙ (๑ สาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
070966 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลกระจัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
070966 ซื้อไฟถนนโซล่าเซลล์ จำนวน 24 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
070966 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
070966 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
070966 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
060966 จ้างขุดลอกดินตะกอนและวัชพืช หมู่ที่ 3,6,9,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
040966 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
040966 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 38 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
310866 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
310866 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
310866 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
310866 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
300866 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-8680 สพ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
280866 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานภายในศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ (ท้องถิ่นอำเภอ) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
280866 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้งานภายในศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ (ท้องถิ่นอำเภอ) จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
220866 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
220866 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 8 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
220866 จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มและอาหารพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย จำนวน 73 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
220866 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
220866 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
220866 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
220866 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
220866 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
220866 ซื้ออุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
210866 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 3 (1 สาย) หมู่ที่ 7 (1 สาย) หมู่ที่ 9 (1 สาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
210866 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางยี่แส สังกัดเทศบาลตำบลกระจัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
210866 จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มและอาหารพร้อมน้ำดื่ม โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง จำนวน 64 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
210866 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (ปรับอากาศ 2 ชั้น) และรถตู้โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เป็นระยะเวลา 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
210866 ซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 18 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
150866 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 1 (1 สาย) หมู่ที่ 2 (1 สาย) หมู่ที่ ๕ (1 สาย) หมู่ที่ 7 (1 สาย) หมู่ที่ 8 (1 สาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
070866 จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มและอาหารพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลกระจัน จำนวน 64 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
070866 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งแบบมาตรฐาน) พร้อมติดตั้งบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านกระจัน จำนวน 18 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
080866 จ้างติดตั้ง GUARD RAIL ถนนลาดยาง สายบ้านกระจัน - บ้านยี่แส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
070866 ซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 76 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
070866 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 59 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
070866 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
070866 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
070866 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
070866 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
070866 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
070866 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 47 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
070866 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
070866 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
040866 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
300166 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
230166 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 1298 สพ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
230166 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั้วด้านข้างและด้านหลังเทศบาลพร้อมทาสีเหล็กดัดอาคารเอนกประสงค์และตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลกระจัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
100166 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
090166 จ้างเหมาทำป้ายไวนิวส์โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำปี 2566 ขนาด 2.50 x 3.50 เมตร จำนวน 10 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
090166 ซื้อผงหมึก TK-4109 จำนวน 4 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
030166 จ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน ยี่ห้อเบสท์ฟ๊อก หมายเลขครุภัณฑ์ 054 59 0004 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
030166 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันจำนวน 62 วัน เป็นจำนวน 23 คน เป็นเงิน 51,336 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
030166 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันจำนวน 62 วัน เด็กจำนวน 18 คน เป็นเงิน 40,176 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
030166 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันจำนวน 62 วัน เด็กจำนวน 16 คน เป็นเงิน 35,712 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
261265 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
261265 ประกวด ราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก หมู่ที่ 3 เริ่มจากบริเวณบ้านนายทองใบ โพธิ์สุวรรณ ถึง บริเวณบ้านนายประทุม รอดหงษ์ทอง ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม. จำนวน 296 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 12 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
301165 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
260965 ประกวด ราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ ASPHALT CONCRETE บริเวณถนนลาดยางสายบ้านกระจัน - บ้านยางยี่แส ถึง ถนนมาลัยแมน 321 ถนนผิวจราจรแบบ ASPHALT CONCRETE จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
200965 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลกระจัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
200965 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำผู้หญิง และห้องน้ำคนพิการ เทศบาลตำบลกระจัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
160965 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
120765 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพร้อมรางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
120765 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพร้อมรางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
120765 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพร้อมรางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
110765 ประกวด ราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ ASPHALT CONCRETE เริ่มจากบริเวณ บ้านนางเนียม แก้วบัวดี ถึงบริเวณบ้านนายสวน ปานด้วน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร บ้านหัวพุทรา หมู่ที่ 1 ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
040765 ประกวด ราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ ASPHALT CONCRETE เริ่มจากบริเวณ บ้านนางเนียม แก้วบัวดี ถึงบริเวณบ้านนายสวน ปานด้วน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร บ้านหัวพุทรา หมู่ที่ 1 ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
040765 ประกวด ราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 472.50 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 212.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 848.00 ตารางเมตร บ้านฟากลาด หมู่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
040765 ประกวด ราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักเริ่มจากบ้านนายสมเกตุ กลิ่นดอกแก้ว ถึง คลองยางยี่แส ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จำนวน 213 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. 22 บ่อ บ้านดอนตาเนียม หมู่ที่ 4 ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
040765 ประกวด ราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักเริ่มจากบ้านนายสมเกตุ กลิ่นดอกแก้ว ถึง คลองยางยี่แส ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จำนวน 213 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. 22 บ่อ บ้านดอนตาเนียม หมู่ที่ 4 ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
   
alt
 
 

เทศบาลตำบลกระจัน
หมู่ที่ 2 ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
โทรศัพท์ : 035-460-525 โทรสาร : 035-460-525 ต่อ 17

สายด่วนเทศบาล : 092-5080691

E-mail : KrajanMunicipality@gmail.com

สายตรงนายกฯ : 081-3782267
ปลัดเทศบาล : 035-460-525 ต่อ 12

สำนักปลัด : 035-460-525 ต่อ 13
กองคลัง : 035-460-525 ต่อ 15
กองช่าง : 035-460-525 ต่อ 16
กองการศึกษา : 035-460-525 ต่อ 18
กองสาธารณสุข : 035-460-525 ต่อ 14

ฝ่ายจัดเก็บรายได้ : 035-460-525 ต่อ 17 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2566 เทศบาลตำบลกระจัน สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.